T7, 11 / 2019 6:26 sáng | hanhblue

Tại Việt Nam các công ty được thành lập với mục đích kinh doanh hoạt động cho thuê tài chính cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như thế nào ? Những nội dung đó sẽ được Tư vấn Blue Vĩnh Phúc chia sẻ với quý vị ở nội dung bài viết về các điều kiện để thành lập tổ công ty cho thuê tài chính cổ phần tại Bình Xuyên như sau.

Hình minh họa

1. Hình thức công ty cho thuê tài chính cổ phần:

Công ty cho thuê tài chính cổ phần trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức là Công ty cổ phần do ít nhất 3 cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng góp vốn thành lập theo quy định;

2. Thời hạn hoạt động công ty cho thuê tài chính cổ phần:

Thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần được ghi trong Giấy phép, tối đa không quá 50 năm.

3. Vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần:

Vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là vốn đã được chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã được các cổ đông, các thành viên góp vốn thực góp, được ghi trong Điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần và tối thiểu phải bằng 150 tỷ đồng.

4. Giấy phép thành lập công ty cho thuê tài chính cổ phần

– Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác trong Giấy phép cấp cho công ty cho thuê tài chính cổ phần quy định tại Phụ lục số 09D Thông tư số 30/2015/TT-NHNN.

– Công ty cho thuê tài chính cổ phần sử dụng Giấy phép theo quy định tại Điều 27 Luật các tổ chức tín dụng.

– Trường hợp Giấy phép thành lập công ty cho thuê tài chính cổ phần bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hủy dưới hình thức khác, công ty cho thuê tài chính cổ phần phải có văn bản nêu rõ lý do và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước đề nghị xem xét cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ngân hàng Nhà nước cấp lại bản sao Giấy phép từ sổ gốc cho công ty cho thuê tài chính cổ phần.

5. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập công ty cho thuê tài chính cổ phần.

– Ban trù bị lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Điều 13, Điều 14, khoản 1, 2, 3 Điều 15, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 16 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét chấp thuận nguyên tắc. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị yêu cầu bổ sung hồ sơ.

-. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không chấp thuận.

– Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Ban trù bị lập các văn bản bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 15, khoản 7 Điều 16 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước. Quá thời hạn nêu trên, Ngân hàng Nhà nước không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ các văn bản nêu trên thì văn bản chấp thuận nguyên tắc không còn giá trị.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận đầy đủ văn bản.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước tiến hành cấp Giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cấp Giấy phép.

6. Nộp lệ phí cấp Giấy phép

– Mức lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí là 0,1 % vốn điều lệ.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, Công ty cho thuê tài chính cổ phần phải nộp lệ phí cấp Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước.

7. Khai trương hoạt động

– Công ty cho thuê tài chính cổ phần được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt động kể từ ngày khai trương hoạt động.

– Để khai trương hoạt động, Công ty cho thuê tài chính cổ phần được cấp Giấy phép phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật các tổ chức tín dụng.

– Công ty cho thuê tài chính cổ phần được cấp Giấy phép gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp văn bản thông báo về việc đã đáp ứng các điều kiện khai trương hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động theo quy định sau đây:

– Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nộp tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (đối với địa bàn có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) ;

– Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nộp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

– Công ty cho thuê tài chính cổ phần phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép; quá thời hạn này mà không khai trương hoạt động thì Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép.

Bài viết cùng chuyên mục