T5, 05 / 2019 5:03 chiều | hanhblue

Thay đổi đăng ký kinh doanh là một hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, vì những lý do khác nhau doanh nghiệp bạn phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên bạn không nắm rõ được quy định về thủ tục, trình tự để thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Công ty Tư vấn Blue Vĩnh Phúc xin được chia sẻ với quý vị các bước để thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc như sau.

Ảnh minh họa

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu.

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc gồm:

– Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty ổ phần tại Vĩnh Phúc

– Thay đổi tên công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc

– Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc

– Thay đổỉ cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp (bán cổ phần của Cổ đông sáng lập)

– Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc

– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần  để bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

+ Bản sao Điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác).

– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc để đăng ký đổi tên Công ty:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc để đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

+ Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ).

+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.
– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Thanh Hóa để đăng ký thay đổỉ cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp (bán cổ phần của Cổ đông sáng lập):

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi

– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc để thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc xin liên hệ với công ty Tư vấn Blue Vĩnh Phúc để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục