CN, 01 / 2019 10:45 chiều | hanhblue

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp gửi Thông báo về nội dung thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Trong bài viết này luật Blue xin chia  sẻ thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh như sau:

Hình minh họa

Thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh, bao gồm:

Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Nội dung thông báo gồm:

  • Tên, mã số công ty, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ;
  • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của thành viên hợp danh;
  • Vốn điều lệ đã đăng ký, vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm cũng như hình thức tăng vốn điều lệ công ty hợp danh;
  • Họ, tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ chứng thực cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh hoặc của thành viên hợp danh được ủy quyền.
  • Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ:

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Quy định riêng về Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh trong một số trường hợp

Ngoài các hồ sơ nêu trên, đối với một số trường hợp dưới đây có thêm các giấy tờ sau:

  • Trường hợp công ty đang hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc nếu nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ dẫn đến việc họ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty thì phải có Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải có văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn; Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trình tự thực hiện thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP phải có các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

Mọi vấn đề vướng mắc về thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục